• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

10 Niedziela Zw. 09.06.2024 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary na sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. We wtorek 11 czer­wca św. Barn­aby Apos­toła. W czwartek 13.06 Św. Antoniego z Padwy, patrona zagu­bionych rzeczy; w piątek 14.06. Błog. Michała Kozala.

3. W czwartek 13 czer­wca czuwanie fatim­skie. Początek– o godz. 19,00. Msza św., różaniec, pro­cesja z fig­urką Matki Bożej Fatimskiej.

4. Prasa: Niedziela (Święty stu­dent z Palikówki), Gość Niedz. (Żar serca nie gaśnie-​o kul­cie Najświęt­szego Serca Pana Jezusa, Krzyż znak naszej tożsamości) , Gość Niedz. Historia,

5. Intencje, zapowiedzi przedślubne.

6. Bóg zapłać mieszkań­com Rynku II za sprzą­tanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Tysiąclecia.

7. W tym tygod­niu było spotkanie z Radą Dusz­paster­ską. P. Grze­gorz Piecyk przed­stawił propozy­cję drogi różań­cowej na placu cmen­tarza koś­ciel­nego. Poszczególne stacje przy­go­towywałyby poszczególne wioski. Teraz pro­jekt wstępny zostanie wysłany do Kon­ser­wa­tora Zabytków.

8. II Dzień Rodzin Archi­diecezji Lubel­skiej w Wąwol­nicy 23 czer­wca. Szczegóły na plaka­cie na tabl­icy Ogłoszeń.

9. Archi­diecez­jalne Studium Organ­is­towskie w Lublinie, przy­go­towu­jące do posługi organ­isty koś­ciel­nego, ogłasza nabór kandy­datów na pier­wszy rok. Wszel­kich infor­ma­cji udziela ks. Krzysztof Grze­siak t. 697 597 488.

10. Bóg zapłać za bez. ofi­arę na koś­ciół 100 zł.

11. Już 4 ławki w koś­ciele zostały odnowione. Gdy wszys­tkie zostaną odnowione to wów­czas będzie wymi­ana siedzisk.

12. Pomod­limy się zamarłych z Michowa: Paweł Pisko­rski l. 38 i Stanisława Pisko­rska l. 99 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 11.06 2018 Wik­to­ria Socha i Ryszard Gry­mul­ski, 2023 Mar­ian Jażdż; 12.06.2018 Alek­san­dra Robak, 2021 Czesław Daniewski, 2022 Wiesława Hałas; 13.06.2021 Kaz­imiera Barszcz i 2023 Ryszard Szczęsny; 14.06.20123 Andrzej Kuna.

Czy­tany 116 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466