• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Bp Ryszard Karpiński

Urod­zony 28 grud­nia 1935 r. we wsi Rudzienko w par. Michów w rodzinie rol­niczej. Szkołę powszechną zaczął na kom­ple­tach w cza­sie oku­pacji i ukończył w Michowie w r. 1948, śred­nią — w Liceum Biskupim w Lublinie, przemi­anowanym wów­czas na Niższe Sem­i­nar­ium Duchowne. Po uzyska­niu matury, wstąpił w 1953 r. do Lubel­skiego Sem­i­nar­ium Duchownego. 19 kwiet­nia 1959 r. przyjął święce­nia kapłańskie. Przez jeden rok pełnił obow­iązki wikar­iusza w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie i nauczy­ciela religii w Szkole Pod­sta­wowej nr 17 (29 godz. tygod­niowo).
W lat­ach 19601963 odbył stu­dia bib­li­jne w KUL zakońc­zone licenc­jatem. W tym cza­sie również prowadził kat­e­chezę w koś­ciele św. Jozafata dla dzieci z Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej (6 godz. tygod­niowo). Stu­dia kon­tyn­uował w Rzymie w lat­ach 19631969. W 1966 r. otrzy­mał licenc­jat z nauk bib­li­jnych w Papieskim Insty­tu­cie Bib­li­jnym, a w 1968 r. dok­torat z teologii w Papieskim Uni­w­er­syte­cie św. Tomasza z Akwinu. Okres wakacji wyko­rzysty­wał na pomoc dusz­paster­ską w różnych kra­jach i na naukę języków obcych.
W lat­ach 19701971 był prefek­tem w Sem­i­nar­ium Duchownym w Lublinie. Prowadził również wykłady bib­li­jne w Insty­tu­cie Wyższej Kul­tury Religi­jnej przy KUL i lek­torat języka włoskiego w KUL. W lat­ach 19711985 pra­cował w Rzymie w Papieskiej Komisji ds. Dusz­pasterstwa Migracji i Podróżu­ją­cych, gdzie był odpowiedzialny za sek­tor migracji. W tym okre­sie brał również udział w wielu zjaz­dach między­nar­o­dowych poświę­conych zagad­nieniom migracji lud­ności oraz współpra­cował z pol­ską sekcją Radia Watykańskiego i z „L’Osservatore Romano”. W 1975 r. został odz­nac­zony god­noś­cią kanon­ika hon­orowego Kapituły Kat­e­dral­nej w Lublinie, a w 1977 r. kapelana Jego Świą­to­bli­wości.
24 sierp­nia 1985 r. został mianowany bisku­pem tytu­larnym Min­ervino Murge i sufra­ganem lubel­skim. Kon­sekrowany 28 wrześ­nia 1985 r. w kat­e­drze lubel­skiej przez Józefa Kar­dy­nała Glempa, Pry­masa Pol­ski. Jako swoje zawołanie wybrał słowa “Via­toribus fer aux­il­ium” (nieś pomoc ludziom w drodze).
Jest m.in. wikar­iuszem gen­er­al­nym, dziekanem Kapituły Archikat­e­dral­nej, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Kon­sul­torów. W ramach dzi­ałal­ności ogól­nokoś­ciel­nej wielokrot­nie był Del­e­gatem KEP na Między­nar­o­dowe Kon­gresy Eucharysty­czne, w lat­ach 19881993 był Kon­sul­torem Papieskiej Rady ds. Dusz­pasterstwa Migracji i Podróżu­ją­cych, a w lat­ach 19881998 pełnił funkcję Prze­wod­niczącego Komisji ds. Dusz­pasterstwa Turysty­cznego, w lat­ach 19901999 — pra­cował w ramach IX Komisji ?Misji i Emi­gracji? II Pol­skiego Syn­odu Ple­narnego, w lat­ach 19912002 — był prze­wod­niczą­cym Zespołu ds. Pomocy Kato­likom na Wschodzie. W lat­ach 19891995 był del­e­gatem KEP w Między­nar­o­dowej Komisji Katolick­iej ds. Migracji w Genewie (uczest­niczył w 12 zebra­ni­ach).
Należy do Rady Kra­jowej Sto­warzyszenia ?Wspól­nota Pol­ska?, mającej na celu podtrzy­manie więzi Polaków i ludzi pol­skiego pochodzenia z Ojczyzną.
Często był emis­ar­iuszem KEP na różne zebra­nia, kon­fer­encje i uroczys­tości o charak­terze między­nar­o­dowym, a w lat­ach 20032008 był Del­e­gatem KEP ds. Dusz­pasterstwa Emi­gracji Pol­skiej oraz Prze­wod­niczą­cym Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Real­izu­jąc swe zawołanie pomocy będą­cym w drodze sam wiele podróżował. Odbył jako biskup 176 podróży zagranicznych, w tym 75 w ostat­nich lat­ach w charak­terze Del­e­gata. Niek­tóre z nich obe­j­mowały dwa, a nawet 3 kraje. 17 razy prze­by­wał z wiz­ytą w USA, 13 — w Niem­czech, 11– we Francji, 10 — we Włoszech, 6 — w Wielkiej Bry­tanii, 4 — w Szwa­j­carii, 3 — w Kanadzie, po dwa razy w Hisz­panii, na Ukrainie, w Bel­gii, na Białorusi, w Aus­trii, Irlandii, Szwecji i w Holandii. Po jed­nym razie odwiedził Rodaków w Luk­sem­burgu, Meksyku, Grecji, Izraelu, Rosji, Rumu­nii, RPA, Aus­tralii, na Węgrzech i w Argen­tynie. Na święta Bożego Nar­o­dzenia i Wielka­nocy kierował do Rodaków za granicą listy paster­skie. W ostat­nim, na zakończe­nie kadencji Del­e­gata KEP ds. dusz­pasterstwa emi­gracji, napisał że było dla niego “wielkim zaszczytem kon­tyn­uować dzieło dusz­pasterstwa pol­skiego na fun­damen­cie moich zac­nych poprzed­ników: abp. J. Gawliny, kard. Wł. Rubina i abp. Sz. Wesołego”. Dodał także: “zabieram nie­jako do swo­jego serca te pięć lat posługi i obiecuję szcz­erą pamięć przed Panem we wszys­t­kich Waszych intenc­jach”.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Wielka­nocy Miłosierdzia Bożego 16.04.2023 r. +

  1. Dzisiejsza niedziela obchod­zona jest w całym Koś­ciele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kończy ona obchód oktawy Świąt Wielka­nocy. Pan Jezus Read More
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727