• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

RUMU­NIA — wycieczko– piel­grzymka 2329.09.2024

CENA OBE­J­MUJE:

· prze­jazd autokarem turystycznym,

· ubez­piecze­nie KL – koszty leczenia na sumę 40 tyś euro, NNW – następstwa nieszczęśli­wych wypadków:

· ubez­piecze­nie obe­j­muje ochroną zachorowanie na COVID pod­czas wyjazdu (lecze­nie w szpitalu)

· noclegi w hotelach klasy turysty­cznej ***, pokoje stan­dard 2 osobowe z łazienkami,

· wyży­wie­nie: śni­ada­nia i obi­adoko­lacje dwu­dan­iowe, obiad w dniu siód­mym, zgod­nie z programem,

· opiekę pol­sko­języ­cznego pilota,

· śpiewnik piel­grzyma,

· Składka na Turysty­czny Fun­dusz Gwarancyjny,

· Składka na Turysty­czny Fun­dusz Pomocowy,

· Sys­tem Tour Guide.

WAŻNE:

Uczest­nicy są zobow­iązani do posi­ada­nia ważnego dowodu tożsamości.

CENA NIE OBEJMUJE:

· dopłata do pokoju jednoosobowego –

150 euro/​os.,

· napoje do obi­adoko­lacji inne niż woda,

· pry­watne wydatki,

· usługi dodatkowo płatne w hotelach ,

CENA:

Grupa licząca min­i­mum 42 osób:

400 EUR + 950

Grupa licząca min­i­mum 37 osób:

400 EUR + 1100

DODATKOWO PŁATNE:

90 euro/​os – opłata oblig­a­to­ryjna, płatna u pilota w dniu wyjazdu w autokarze. Obe­j­mu­jąca taksy kli­maty­czne, opłaty rez­erwa­cyjne, wstępy, opłaty dro­gowe i parkingowe. BEZZ­WROTNA

1. DZIEŃ pon. 23,09.2024 PODRÓŻ, ALBA IULIA

Zbiórka uczest­ników o godzinie 04:00 w Michowie. (miejsce zbiórki do ustal­e­nia). Prze­jazd nocny przez Pol­skę, Słowację i Węgry w kierunku Rumu­nii. Przy­jazd do miejs­cowości Alba Iulia w godz­i­nach popołud­niowych. Zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Car­olina – jedna z najlepiej zachowanych XVIII-​wiecznych twierdz Europy, Sobór Korona­cyjny – miejsce koronacji rumuńs­kich wład­ców, XII-​wieczna rzym­skoka­tolicka Kat­e­dra św. Michała. Zak­wa­terowanie w hotelu. Obi­adoko­lacja, nocleg.

2. DZIEŃ wt. 24.09.2024 SYBIN, RAS­NOV, BRAN

Śni­adanie, wyk­wa­terowanie z hotelu i wyjazd do Sybin. Zwiedzanie śred­niowiecznej starówki, murów obron­nych, rynku, ratusza, koś­cioła ewan­gelick­iego, Mostu Kłam­ców, pasażu schodów, cerkwi pra­wosławnej. Prze­jazd do Ras­nova – tam twierdza chłop­ska, oble­gana przez trzy lata przez Turków – nie zdobyta. Bran – zwiedzanie jed­nego z najsłyn­niejszych zamków Europy, wedle trady­cji siedz­iba Drakuli. Zak­wa­terowanie w hotelu. Obi­adoko­lacja i nocleg.

3. DZIEŃ śr. 25.09.2024 BRASZÓW, TRASA TRANSFOGARSKA

Śni­adanie, wyk­wa­terowanie z hotelu, prze­jazd do Bras­zowa. Zwiedzanie zabytkowego cen­trum miasta, rynku, ratusza, „Czarnego Koś­cioła”. Prze­jś­cie uliczką Sforii. Następ­nie mury obronne, Brama Schei, cerkiew św. Mikołaja, prze­jazd drogą trans­fog­a­rską. Zak­wa­terowanie w hotelu, obi­adoko­lacja i nocleg.

4. DZIEŃ czw. 26.09.2024 WYCIECZKA KRA­JO­BRA­ZOWA NAD WĄWÓZ BICAZ

Śni­adanie, wyk­wa­terowanie z hotelu i prze­jazd do Sighisoary – miasta w środ­kowej Rumu­nii, nad rzeką Tar­nawą Mare w Sied­miogrodzie. Zna­j­duje się tam jeden z najlepiej zachowanych zespołów miejs­kich w Europie Środkowo-​Wschodniej. Zwiedzanie miasta Sighisoara: Wieża Zegarowa, Koś­ciół Klasz­torny, Koś­ciół na Wzgórzu, mury obronne. Następ­nie prze­jazd do Parku Nar­o­dowego Bicazuliu Cheile – prze­jazd wąwozem Bicaz oraz pobyt nad czer­wonym jeziorem. Prze­jazd do miejsca zak­wa­terowa­nia, obi­adoko­lacja, nocleg.

5. DZIEŃ pt. 27.09.2024 ZAMEK NEAMT, MONASTYR MOL­DAVITA

Śni­adanie, wyk­wa­terowanie z hotelu. Prze­jazd do Targu Neamt. Zwiedzanie częś­ciowo odrestau­rowanych ruin zamku Neamt, który związany jest z postacią króla Jana III Sobieskiego. Prze­jazd do Vatra Moldovitei – zwiedzanie obron­nego monastyru Moł­davita z mal­owaną cerk­wią pod wezwaniem Zwias­towa­nia, wpisany jest na Listę Świa­towego Dziedz­ictwa UNESCO. Zak­wa­terowanie w hotelu, obi­adoko­lacja i nocleg.

6. DZIEŃ sob. 28.09.2024 LEUD, BOG­DAN VODA, BARSANA, BUD­ESTI

Śni­adanie, wyk­wa­terowanie z hotelu. Prze­jazd trasą wspani­ałych drew­ni­anych cerkwi mara­mures­kich, m.in.: cerkiew św. Mikołaja w Bud­esti, klasz­tor pra­wosławny wraz z cerk­wią we wsi Barsana, cerkiew w Bog­dan Voda oraz cerkiew w Leud, która jest wpisana na Listę Świa­towego Dziedz­ictwa UNESCO. Prze­jazd w oko­lice Sapanty. Zak­wa­terowanie w hotelu, obi­adoko­lacja i nocleg.

7. DZIEŃ niedz. 29.09.2024 SAPANTA, POWRÓT DO POLSKI

Śni­adanie, wyk­wa­terowanie z hotelu. Prze­jazd do Sapanty – zwiedzanie „Wesołego Cmen­tarza”. Wyjazd w kierunku Pol­ski. Na trasie postój na Węgrzech – obiad oraz degus­tacja wina. Możli­wość zakupów wina. Dal­sza podróż. Przy­jazd do Michowa w godz­i­nach nocnych.

Zapisy u ks. Jana Brodzi­aka w Michowie t. 608 439 263. Przy zapisie wpła­camy 500 zł. Ostat­nia wpłata najpóźniej miesiąc przed wyjaz­dem. Wpłaty dokonu­jemy na konto 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001 lub oso­biś­cie u ks. Jana.

Czy­tany 48 razy
Więcej w tej kat­e­gorii: « Życzenia Wielka­noc

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466