• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

His­to­ria Parafii

Nie można ściśle określić daty pow­sta­nia parafii. Miejs­cowość jest wzmi­ankowana jako wieś pod koniec XV w. Wzmi­anka o parafii pojaw­iła się w doku­men­tach w 1562 r. Przyj­muje się więc lata 15311562 jako czas jej pow­sta­nia. Poprzed­nio miejs­cowość należała do parafii Rawa (wieś w parafii Rudno). Uposażyła ją rodz­ina Michałows­kich.
W cza­sie refor­ma­cji byli tu kalwini, jed­nak nie zajęli oni koś­cioła parafi­al­nego. Pod koniec XVI w. posi­adali już własną świą­tynię. Na początku XVII w. przy koś­ciele parafi­al­nym pow­stała szkoła i szpi­tal dla ubogich (w XIX w., nazwany był domem schronienia dla star­ców). W 1747 r. właś­ci­cielka Michowa, Ewa Sza­ni­awska, podarowała go jezuitom lubel­skim. Byli jego właś­ci­cielami do cza­sów kasaty zakonu.
Przy koś­ciele ist­ni­ała też bib­lioteka licząca w XVIII w. 97 dzieł. W XVIII i na pocz. XIX w. na tere­nie parafii były 3 kaplice dworskie. W pracy dusz­paster­skiej poma­gało bractwo różań­cowe i III zakon św. Fran­ciszka. Przed 1805 r. Michów był w archidi­akona­cie lubel­skim diecezji krakowskiej, później w dekana­cie Par­czew, Kaz­imierz, Lubartów i obec­nie od 23.09.92 r. jest siedz­ibą dekanatu.
Z parafii pochodzi bp Ryszard Karpiński.
Pier­wszą świą­tynię parafii wybu­dowano około połowy XVI w. z drzewa. Funda­torami byli Michowscy, kon­sekrowana w 1591 r. W 1616 nastąpiła budowa nowego koś­cioła, także fun­dacji Michows­kich. Po poł. XVII w. i 1817 były pożary i kole­jne odbu­dowy.
Obecny koś­ciół murowany, został wybu­dowany w lat­ach 187881 r., kon­sekrowany w 1893 r. pod wezwaniem Wniebowz­ię­cia NMP. Budował go majster murarski Tomasz Wysocki z Lublina. Plan świą­tyni wzorowano na koś­ciele w Boiskach (pow­ięk­szono, z dodaniem kaplic). Fun­dusze na budowę złożyli parafi­anie, ponieważ żaden z kola­torów nie chciał jej finan­sować. Inic­jatywa wyszła od ks. Kacpra Ambroszkiewicza. W 1881 r. koś­ciół poświę­cono, a kon­sekrował go bp F. Jaczewski. Po II wojnie świą­towej był 2 razy mal­owany i tynkowany.
Budynek jest jed­non­a­wowy, o stylu eklek­ty­cznym. Przy prezbi­terium zakrys­tia — dobu­dowana później, przy nawie 2 kaplice, na fron­tonie wieża. Ołtarz główny drew­ni­any z obrazem Chrys­tusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Częs­to­chowskiej. Boczne w kapli­cach: w prawej — z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem, w lewej — z fig­urą Pana Jezusa dźwiga­jącego krzyż. Są jeszcze inne 4 obrazy zabytkowe: 3 Buch­bindera ( Wniebowz­ię­cia NMP, Matki Boskiej Różań­cowej i Przemie­nienia Pańskiego) oraz obraz Św. Rodziny niez­nanego malarza. Chrz­ciel­nica barokowa z I poł. XVIII w., ambona późno­barokowa z XVIII w. Na chórze 14-​głosowe organy zaku­pi­one od Dominikanów lubel­s­kich, praw­dopodob­nie pochodzą z XVIII w.
Przy koś­ciele stoi dzwon­nica — brama, murowana z dzwonem z lat 50-​tych, zaku­pi­onym w Prze­myślu i drugim z 1986 r. z Węgrowa — ufun­dowanym przez parafian na pamiątkę święceń biskupich ks. Ryszarda Karpińskiego.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Wielka­nocy Miłosierdzia Bożego 16.04.2023 r. +

  1. Dzisiejsza niedziela obchod­zona jest w całym Koś­ciele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kończy ona obchód oktawy Świąt Wielka­nocy. Pan Jezus Read More
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727