• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Niedz. Zmartwych­w­sta­nia 31.03. 2024 r.

1. Zmartwych­w­stał Pan – Alleluja. Te radosną wieść głosi dzisiaj uroczyś­cie Koś­ciół. po całej ziemi ze szczególną mocą. To najwięk­sze święto w chrześ­ci­jańst­wie. Pusty grób to fakt Jego zwycięstwa nad śmier­cią, to źródło nadziei chrześ­ci­jańskiej, radości, pokoju. Uroczys­tość Zmartwych­w­sta­nia to dzień szczegól­nej radości. W duchu tej radości składamy sobie wza­jem­nie życzenia. W imie­niu nas kapłanów składam życzenia wszys­tkim naszym Drogim Parafi­anom, i Goś­ciom. Życzę aby tajem­nica Zmartwych­w­sta­nia była dla nas wszys­t­kich źródłem odrodzenia wiary, umoc­nienia nadziei i zwycięstwa miłości. Bło­gosław­ionych, rados­nych zdrowych Świąt Wielka­noc­nych. Dzisiaj nie będzie mszy św. wieczorowej.

2. Jutro drugi dzień świąt Wielka­nocy. Msze św. według porządku niedziel­nego o 9,15 i 12,00, 17,00. Trady­cyjnie ofi­ary z dnia jutrze­jszego przez­naczamy na potrzeby KUL-​u.

3. Do przyszłej niedzieli trwa oktawa świąt Wielka­nocy. Z tego względu post w piątek nie obowiązuje.

4. W tym tygod­niu będziemy obchodzić I Czwartek miesiąca. Mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne, I Piątek miesiąca. Msza św. O 17,00 spowiedź od 16,45 w Mesznie o 15,00. I Sob­ota miesiąca. Msza św. o godz. 7,00 później ado­racja. W Dębi­nach o 9,30. I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

5. Przyszła niedziela obchod­zona jest w całym Koś­ciele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W ten dzień jest możli­wość uzyska­nia „duchowej amnestii” czyli darowa­nia grzechów i kar za grzechy. By sko­rzys­tać z tej wielkiej szansy. Trzeba być w stanie łaski uświę­ca­jącej. Po każdej Mszy św. będziemy odmaw­iać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Msza św. wiec­zorowa będzie o 15,00 i rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia, lita­nia do Bożego Miłosierdzia i Msza św. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego jest to równocześnie patronalne święto Caritas.

6. W cza­sie tegorocznych świąt rozpoczy­namy Wielką 9-​letnią Nowennę przy­go­towu­jącą do Wielkiego Jubileuszu Odkupi­enia 2033 r. „Dziewięć lat, które poprzedzają ten wielki Jubileusz, jest dla Koś­cioła w Polsce doskon­ałą okazją do oży­wienia wiary, a nade wszys­tko do dziękczynienia”.

7. Nie sposób w tej uroczys­tej chwili nie skierować słów wdz­ięczności w sto­sunku do tych, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do przy­go­towa­nia i uświet­nienia tych świąt. Za deko­rację grobu, ciem­nicy ks. Zbig­niewowi, Jerzemu Bogusz, lek­torowi Frankowi, Pan­iom: Mon­ice, Wiesławie Bogusz, Justynie Zdunek, Anna Jureck­iej i wszys­tkim którzy poma­gali. Strażakom za trzy­manie warty przy gro­bie Pana Jezusa, P. Organiś­cie za śpiewy i jego zespołowi, P. koś­ciel­nemu, min­is­tran­tom, lek­torom, wszys­tkim którzy adorowali Pana Jezusa przy gro­bie czy ciem­nicy całemu orsza­kowi procesyjnemu.

8. Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do grobu Jezusa.

9. Bóg zapłać za sprząt­nie koś­cioła mieszkań­com ul. Szkol­nej I. Na przyszła niedziele proszę o to mieszkańców Szkol­nej II.

10. Intencje, prasa, Niedziela (Nowe życie po wiel­kich dra­mat­ach, Fan Matki Bożej i piłki, Spowiedź gang­stera), Gość Niedz. (Ter­apia wstrzą­sowa), Mały Gość Niedz).

11. Odwiedza­jąc siebie wza­jem­nie w rodz­i­nach poz­draw­iamy się słowami „Chrys­tus zmartwych­w­stał” i odpowiadamy: „Prawdzi­wie zmartwychwstał”.

12. Korzys­ta­jąc z obec­ności gości pragnę poin­for­mować, że mamy zez­wole­nie ważne do końca roku na wycię­cie trzech drzew na cmen­tarzu grze­bal­nym: dwóch świerków od ul. Zasad­niej i klonu na środku cmen­tarza obok studni. Koszt wycię­cia tych drzew to ok. 5 tys. zło­tych. Prosimy, aby osoby, które mają pom­niki wokół tych drew włączyły się w ich wycinkę.

13. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 31.03 2019 Czesława Fatyga, 2022 Lucyna Grze­siak; 1.04.2021 Krystyna Gontar­czyk; 2.04. 2020 Bar­bara Kom­sta, 2021 Hen­ryk Kukier, 2022 Czesława Gugała;3.04.2019 Marek Skwarek; 4.04.2020 Mar­i­anna Gomuła, 2022 Zenon Barszcz,2023 Jarosław Gontar­czyk; 5.04.2021 Stanisław Sienkiewicz, 2023 Alicja Oleksyk.

14. Na radosne świę­towanie przyjmi­jmy bło­gosław­ieństwo Chrys­tusa zmartwychwstałego.

Czy­tany 298 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466