• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Niedziela Pal­mowa 24.03.2024 r.

1. Odczy­tanie komu­nikatu Prze­wod­niczącego KEP.

2. Niedziela Pal­mowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Został on ustanowiony w celu przeży­cia przez Koś­ciół męki, śmierci i zmartwych­w­sta­nia Jezusa. Przeżyjmy ten czas w sposób szczególny. Zna­jdźmy w przedświątecznej krzą­taninie czas na mod­l­itwę, reflek­sję. W niedzielę Pal­mową obchodz­imy pamiątkę uroczys­tego wjazdu Jezusa do Jero­zolimy. Witano Go wów­czas gałązkami palm i śpiewano Hosanna Królowi Daw­id­owemu. W Wielki Piątek ten sam tłum krzy­czał ukrzyżuj Go. Bóg zapłać za deko­rację koś­cioła pal­mami Koło Gospodyń Wiejs­kich z Michowa. Dzisiaj Msza św. wiec­zorowa o 16,00. Po Mszy św. Droga krzyżowa po uli­cach Michowa. Trasa ul. Tysią­cle­cia, Rynek II, Strażacka, Skład­owska, Krótka, Szkolna I, Bara­nowska, Rynek I i do kościoła.

3. 24 marca 1944 r. bło­gosław­iona rodz­ina Ulmów została zamor­dowana przez Niem­ców stąd 24 marca to dzień upamięt­nienia pol­s­kich sprawiedliwych.

4. Cen­trum obchodów litur­gicznych całego roku stanowi święte Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek, a kończy w Wielką Sobotę Niesz­po­rami Niedzieli Paschal­nej. Ten niezwykły czas, w którym przeży­wamy w litur­giczny sposób mis­te­ria naszego odkupi­enia, doko­nanego przez Mękę, Śmierć i Zmartwych­w­stanie Chrys­tusa, poprzedzał czter­dziestod­niowy okres przy­go­towa­nia Paschy — Wielki Post. Podob­nie jak niedziela jest szczytem całego tygod­nia tak Święte Triduum jest najważniejsze w całym roku litur­gicznym. Msza św. Wiecz­erzy Pańskiej o 17, Wielki Piątek o 16,30 droga krzyżowa i później litur­gia Wielkiego Piątku, Wielka Sob­ota o 18. Wielki Czwartek – to pamiątka ustanowienia Eucharys­tii i Kapłaństwa, to święto każdego kapłana. Osoby wyz­nac­zone do umy­cia nóg proszę o zgłosze­nie się do zakrys­tii na godz. 16,50. Po Mszy św. prze­niesiemy Najświęt­szy Sakra­ment do ciem­nicy i tam będzie ado­racja na pamiątkę mod­l­itwy Jezusa w Ogrójcu. W Wielki Czwartek komu­nia św. będzie roz­dawana pod dwoma posta­ci­ami: ciała i krwi Jezusa. Po liturgii zapraszam do ado­racji .Zapraszam do umy­cia nóg rol­ników: Ciotcza – Aftyka Krzysztof; Dębiny – Wałach Ernest; Łukaw­ica i Gródek – Koz­drój Jarosław; Łukawka – Fur­tak Ireneusz; Meszno-​Kukier Tomasz; Budki i Miastkówek – Mizio Mirosław; Michów — Kołodyński Marek; Rudzienko Kol. Aftyka Grze­gorz; Rudzienko I i Biskupie– Polak Janusz; Trzciniec i Natalin –Bojanowski Paweł; Wyp­nicha– Jóźwiak Mieczysław; Zagóżdź i Składów — Kołodyński Janusz.

5. Wielki Piątek – to dzień śmierci Jezusa na krzyżu. Tego dnia nie sprawuje się ofi­ary Mszy św. tylko liturgię Wielkiego Piątku składa­jącą się z ado­racji krzyża, liturgii słowa, Komu­nii św. Jezus Zbaw­iciel przy­pom­ina słowa: „A ja gdy nad ziemię zostanę wywyżs­zony pociągnę wszys­t­kich do siebie”. W Wielki Piątek ofi­ary zbier­ane przy krzyżu przez­nac­zone są na utrzy­manie miejsc świę­tych w Jero­zolimie . Obow­iązuje w ten dzień post ścisły. Droga krzyżowa o 16,30. Po drodze krzyżowej ok. 17,00 Litur­gia Wielkiego Piątku. W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia. Proszę, aby Koronka do Bożego Miłosierdzia przez cały czas nowenny była odmaw­iana w koś­ciele o 15,00. Proszę o ado­rację zwłaszcza mieszk. Michowa już od godz. 8,00 rano w Wielki Piątek o ado­rację: 810,00 Legion Maryi, 1012,00 Rynek I i Rynek II, Pod­walna z przyległymi uliczkami; 1214,00 ul. Bara­nowska, Krań­cowa, Kurowska, 1416,00 ul Strażacka, Północna, Skład­owska; po liturgii do 19,00 ul. Cicha, Krótka, Spoko­jna. Od 1920 mieszkańców ul. Szkol­nej I i Szkol­nej II.

6. Wielka Sob­ota – to dzień zstąpi­enia do piekieł tych którzy umarli w grzechach. Dzień wyciszenia, Pan Jezus prze­bywa w gro­bie. Litur­gia Wielkiej Soboty rozpoczyna się o 18,00 od poświęce­nia paschału, wody chrz­ciel­nej, odnowie­nie przyrzeczeń chrzcielnych.

7. Serdecznie zapraszam do ado­racji Grobu Pana Jezusa wszys­t­kich parafian i przy­byłych gości: W wodę świę­coną można się zaopa­trzyć w sobotę już od rana. Poświęce­nie pokar­mów: Wyp­nicha od 9,00, Ciotcza 9,15, Trzciniec 9,30, Natalin 9.45, Dębiny 10,00 (samochód z Dębiny na 8,40); 2 ksiądz Łukawka od 9,00, Gródek 9,15, Łukaw­ica 9,30, Meszno 9,45, Miastkówek 10,00(samochód 8,40 z Meszna). W wioskach – w miejs­cach poświęce­nia zbier­ane są ofi­ary na Wielko­postne dzieło pomocy Dar Nadziei – jał­mużna wielko­postna. Proszę czuwać, aby wskazać miejsce poświęce­nia. Poświęce­nie pokar­mów dla Michowa i okolicznych wiosek: w koś­ciele o godz. od 12 do 14 co pół godz.

8. Niedziela Zmartwych­w­sta­nia Rezurekcja o godz. 6,00. Pro­cesja będzie wokół koś­cioła 3 razy. Następne Msze św. o 8,00 w Dębi­nach o 9,15 i 12,00, Mesznie o 10,30. Zmi­ana czasu.

9. W poniedzi­ałek wielka­nocny Msze św. tak jak w każdą niedzielę 9,15, 12,00 17,00.

10. W piątek i święta Wielka­nocy zad­ba­jmy o należyty wygląd krzyży i figur przydrożnych.

11. W przyszłą niedzielę Niedziela Bożego Miłosierdzia. Msze św. o godz. 9,15, 12,00,15,00 koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. W kapli­cach jak każdą niedzielę.

12. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com: ul. Cichej i Krótkiej. Na święta proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej I: w czwartek od 9,00 i proszę 2 osoby w sobotę na 13,00, aby poza­mi­atać kościół.

13. Intencje Mszy św. i zapowiedzi. Zachę­cam do prasy katolick­iej: Niedz (Ziemia Jezusa w potrze­bie) Gość Niedz ((medy­tacje na Wielki Tydzień), Mały Gość Niedz. nr świąteczny.

10 Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu: Tysi­a­cle­cia 100 zł; Spoko­jna i Koszykowa 150 zł; Strażacka 80 zł; Cicha i Krótka 210 zł; Rynek I 150 zł; Bara­nowska 245 zł; Miastkówek 165 zł; Trzciniec 390 zł; Rudzienko I od Elż­bi­etowa 329 zł; Rudzienko Bpie i Krótkie 160 zł; Spowiedź codzi­en­nie rano od powiedz. do środy przed Mszą św. W Czwartek po liturgii; W Wielki Piątek od 16,00 i w cza­sie drogi krzyżowej.

11 Zwias­towanie Pańskie zostaje prze­nie­sione na 8 kwietnia.

12 W tym tygod­niu zostały wywiezione śmieci z cmen­tarza grzebalnego.

13 Bóg zapłać Jeziorowi Zbig­niewowi z odnowie­nie gongu. Grze­gor­zowi Kręgiel za pocię­cie drzewa po pielę­gnacji sadu.

14 Są do naby­cia baranki Car­i­tas na stół wielkanocny.

15 Pomod­limy się za śp. za zmarłych: Józef Bar­toń Maj­dan Sobolewski l. 81; Anas­tazja Szczepa­niak Ciotcza l. 92 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.03.2019 Kaz­imiera Bed­nar­czyk, 2020 Zbig­niew Kołodyński; 26.03. 2019 Zdzisław Ochal­ski i 2022 Edward Ochal­ski; 27.03.WacławPiecyk; 29.03. 2023 Halina Grze­lak; 30.03.2020 Natalia Sienkiewicz; 31.03. 2019 Czesława Fatyga i 2022 Lucyna Grzesiak.

KOMU­NIKAT PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POL­SKI

W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY PRZED DWU­TYSIĄ­CLE­CIEM DZIEŁA ODKUPIENIA

W roku 2033 będziemy obchodzić rocznicę dwu­tysią­cle­cia Odkupi­enia, jakiego dokonał nasz Pan Jezus Chrys­tus przez swoją mękę, śmierć, zmartwych­w­stanie, wniebow­stąpi­e­nie i zesłanie Ducha Świętego.

Dziewięć lat, które poprzedzają ten wielki Jubileusz, jest dla Koś­cioła w Polsce wspani­ałą okazją do oży­wienia wiary, a nade wszys­tko do dziękczynienia za „wielkie rzeczy, jakie uczynił Wszech­mocny” (Łk 1, 49).

Pasterze Koś­cioła katolick­iego w Polsce pod­czas 397. Zebra­nia Ple­narnego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, które odbyło się Warsza­wie w dni­ach 1314 marca br. pod­jęli decyzję, że tegorocznym obcho­dem blis­kich już Świąt Wielka­noc­nych rozpoczy­namy dziewię­ci­o­let­nią Wielką Nowennę, której celem jest odrodze­nie duchowo-​moralne i przy­go­towanie całego Koś­cioła w Polsce do tego wielkiego Jubileuszu.

Najważniejszymi momen­tami tej nowenny w lat­ach 20242033 będą corocznie obchod­zone uroczys­tości Triduum Paschal­nego, Wniebow­stąpi­enia Pańskiego, Zesła­nia Ducha Świętego oraz – kończąca rok litur­giczny – uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata.

Obchodząc co roku te najważniejsze momenty litur­giczne, będziemy w sposób szczególny dziękować i uwiel­biać Boską Trójcę za dzieło Odkupienia,

które oga­r­nia cały świat. Zachę­cam dusz­pasterzy, aby ‒ czy to w ramach liturgii wymienionych uroczys­tości czy poza nią ‒ pod­kreślali doniosłość dzieła Odkupi­enia oraz zachę­cali Lud Boży do wdz­ięczności za nie.

Wiernych zaś, zwłaszcza sku­pi­onych we wspól­no­tach religi­jnych i ruchach, proszę o wielko­duszne włączanie się we wszelkie inic­jatywy z tym związane.

Gdańsk, 21 marca 2024 roku✠ Tadeusz Wojda SAC Arcy­biskup Met­ro­polita Gdański

Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski

Czy­tany 531 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466