• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

III Niedz. Wielkiego Postu 3 marca 2024 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu. Po sumie zmian tajem­nic różańca św.

2. Jutro 4 marca św. Kaz­imierza Królewicza.

3. W czwartek mamy kon­trolę naszego koś­cioła przez Państ­wową Straż Pożarną.

4. W piątek 8 maca Między­nar­o­dowy Dzień Kobiet. Panie pole­camy naszym modlitwom.

5. W sobotę spowiadamy Abramowie.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczną się Rekolekcje wielko­postne w naszej parafii. Nauki rekolek­cyjne będzie głosił Ks. pro­boszcz z Parafii Starościn dr Woj­ciech Rózyk. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Na Mszę św. godz. 16,00 zapraszamy zwłaszcza młodzież. Przeczy­tać pro­gram rekolekcji.

7. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: drogi krzyżowej i gorzkie żale. Za udział w tych nabożeńst­wie można zyskać odpust zupełny. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św.; Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rudzienko od ul. Kurowskiej. …Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Składowskiej.

9. Proszę o zebranie ofiar na kwiaty do Bożego grobu.

10. Intencje, zapowiedzi, prasa Niedz (Jak poszc­zono w Starym Tes­ta­men­cie, Jaką rzeczy­wis­toś­cią jest Koś­ciół? Oso­bisty wróg Putina – o Alek­sieju Nawal­nym, Cud małżonków) Gość niedz. (Odd­alam chorej swoją nerkę) Gość his­to­ria ( Skąd się wziął celi­bat, Hitler, Fatima , tajem­nicza zorza, Inkwiz­y­cja fakty i mity); Mały Gość Niedz.

11. Za energię naszego koś­cioła za miesiąc lutymi marzec mamy do zapłace­nia 1000 zł.

12. Mamy poz­wole­nie na ścię­cie drzewa na cmen­tarzu grze­bal­nym dwóch świerków od ul. Zasad­niej i klonu na środku cmen­tarza grze­bal­nym. Dopiero zgłosiło się 2 osoby zain­tere­sowane ścięciem.

13. Zapraszamy na wycieczko-​pielgrzymkę do Nor­wegii i Szwecji 2229.06. br

14. Są do naby­cia albumy bogato ilus­trowane ze zdję­ci­ami i krótką his­torią naszej parafii i sąsiednich.

15. Pomod­limy się za śp. Zofia Kukier z Michowa l. 77 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygodniu:5.03.2020; 6.03.2019 Teresa Kowal­ska; 7.03.2018 Tadeusz Kowal­ski, 2021 Władysław Tar­goński, 2022 Alina Kowal­ska; 9.03.2020 Genowefa Jasińska, 2021 Bro­nisława Goluch; 10.03.2022 Stanisław Sobiesiak.

Czy­tany 295 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466