• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

5 Niedz Zw. 04 lutego 2024 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańcowych.

2. Dzisiaj rozpoczy­nają się kon­fer­encje przed­małżeńskie o godz. 15,00 w budynku nowej plebanii.

3. Jutro z racji patronki od pożarów św. Agaty poświęce­nie chleba i soli na Mszy św. o godz.. 7,00.

4. W przyszłą niedzielę 11 lutego wspom­nie­nie Matki Boskiej z Lour­des Świa­towy Dzień Chorych, który ustanowił Papież Jan Paweł II. Tak tłu­maczył celowości tego dnia: „ ma on na celu uwrażli­wie­nie Ludu Bożego i – w kon­sek­wencji – wielu katolic­kich insty­tucji dzi­ała­ją­cych na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeck­iej na konieczność zapewnienia lep­szej opieki chorym; poma­gania chorym w dowartoś­ciowa­niu cier­pi­enia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszys­tkim na płaszczyźnie nad­przy­rod­zonej; włącze­nie w dusz­pasterstwo służby zdrowia wspól­not chrześ­ci­jańs­kich, rodzin zakon­nych, popieranie coraz cen­niejszego zaan­gażowa­nia wol­un­tariatu”. Zapraszamy chorych, starszych na sumę o grdz. 12,00 połąc­zoną z udzielaniem namaszczenia chorych. Proszę rodziny o dowiezie­nie osób starszych i chorych na tę Mszę św.

5. Koś­ciół katolicki w Polsce jest zaan­gażowany w opiekę nad chorymi na wielu płaszczyz­nach. Prowadzi szpi­tale i hos­picja oraz różnorodne porad­nie. Wspo­maga osoby chore poprzez księży niosą­cych w parafii pomoc duchową oraz wolon­tar­iuszy ich odwiedza­ją­cych. Liczni zakon­nicy i zakon­nice pracują w placówkach służby zdrowia, a liczni kapłani pełnią posługę kapelanów w państ­wowych lub pry­wat­nych placówkach służby zdrowia. Insty­tucje koś­cielne prowadzą w Polsce m. in.: Dla osób starszych i chorych Koś­ciół prowadzi 169 domów pomocy społecznej i 9 domów dzi­en­nego pobytu. Dla osób niepełnosprawnych – 10 ośrod­ków reha­bil­i­ta­cyjnych, 9 domów dzi­en­nego pobytu, 102 warsz­taty ter­apii zaję­ciowej, 48 środowiskowych domów samopo­mocy, 18 zakładów akty­wności zawodowej oraz 136 wypoży­czalni sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego. Z kolei dla chorych dzieci –6 zakładów opiekuńczo-​leczniczych, 120 placówek opiekuńczo-​wychowawczych oraz 212 świ­etlic terapeutycznych.

6. Bóg zapłać mieszkań­com Rudzienka Kol. za sprzą­tanie koś­cioła i ofi­arę zł na ogrze­wanie koś­cioła. Na następną niedzielę proszę o to mieszkańców Budek.

7. Zapowiedzi, intencje Mszy św., prasa katolicka: Niedz. (Wojown­iczka Inka – o dziecku, którego lekarze skazali na abor­cję, Nieety­czne, niebez­pieczne, bez recepty), Gość Niedz.(Lider na trudne czasy – o Win­cen­tym Witosie).

8. Bóg zapłać za pomoc w roz­biera­niu deko­racji bożonar­o­dzeniowej ks. Zbig­niewowi, strażakom wszys­tkim którzy pomagali.

9. Planowana jest wycieczko-​pielgrzymka do Nor­wegii i Szwecji w dni­ach 2229 czer­wca. Szczegóły n tabl­icy ogłoszeń i na stronie internetowej.

10. Pomod­limy się za śp. Alfreda Morawska z Przy­toczna l. 80, Jan­ina Kostyła z Wyp­nichy l. 96 i Roman Pasim z Gródka l. 58 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 8.02.2021 Alicja Wolińska, Helena Kamela 2022; 9.02.2018 Helena Makowska i 2019 Hen­ryka Gry­mul­ska, 2023 Mieczysław Urbanek; 10.02.2018 Krystyna Czar­necka i 2019 Genowefa Kołodyńska.

Czy­tany 295 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466