• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

IV Niedz Zw. 28.01.2024 r.

1 Dzisiaj obchodz­imy „Dzień chorych na trąd”. Ofi­ary zebrane do puszek są przez­nac­zone na pomoc trędowatym.

2 Dzisiaj można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie. Proszę, aby każdy grób miał dys­po­nenta. Groby, którymi się nikt nie zaj­muje będą przez­nac­zone do ponownego użycia.

3 W środę 31 sty­cz­nia wspom­nie­nie patrona trud­nej młodzieży św. Jana Bosko.

4 W piątek 2 lutego Święto Ofi­arowa­nia Pańskiego Matki Boskiej Grom­nicznej. Msze św. o 9,15, 17,00. Bło­gosław­ieństwo grom­nic na każdej mszy św. W kapli­cach jak w każdą niedzielę. Będzie to Dzień Życia Kon­sekrowanego. W Polsce pracuje ok. 32 tysiące sióstr zakon­nych oraz zakon­ników. Najwięk­szą grupę osób kon­sekrowanych w Polsce stanowią kobi­ety. Liczba sióstr zakon­nych w Polsce wynosi ogółem ok. 20240, z czego 1290 to siostry żyjące w klasz­torach kon­tem­pla­cyjnych. Siostry zakonne prowadzą m.in. niemal 400 przed­szkoli; 115 szkół pod­sta­wowych, pon­ad­pod­sta­wowych i spec­jal­nych; 79 świ­etlic; 64 placówki opiekuńczo-​wychowawcze (w tym domy dziecka); 31 okien życia; 29 domów opieki; 33 stołówki dla biednych.

5 2 lutego to również 26 rocznica święceń biskupich ks. Bpa Mieczysława Cisło.

6 W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o 7,00 będzie wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakr. i mod­l­itwy o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

7 W piątek 2 sty­cz­nia I Piątek miesiąca. Msza św. o 17. Spowiedź od 16,30.

8 W sobotę 3 Lutego to również wspom­nie­nie św. Błażeja, patrona od chorób gardła. Po Mszy św. O 7,00 i będzie bło­gosław­ieństwo św. Błażeja.

W sobotę 03 sty­cz­nia I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. O godz. 7,00. Dębiny o 9,30.

9 Za tydzień I Niedziela miesiąca. Przez całą niedzielę ado­racja Najświęt­szego Sakramentu.

10 Bóg zapł. za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com Rudzienka Bpiego i Krótkiego. Złożyli oni 210 zł na ogrze­wanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Kol. Rudzienko. W sobotę będą roz­bier­ane choinki. Zapraszamy na godz. 9,00. Prosimy strażaków o pomoc.

11 W przyszłą niedzielę rozpoczną się kon­fer­encje przed­małżeńskie o godz. 15,00.

12 Zapowiedzi, intencje, prasa Niedziela (Sakra­menty są najlep­szą zaporą przed dzi­ała­ni­ami złego ducha, Nawró­cony morderca ), GN (Atak Rosji na Pol­skę jest realny, mówi his­to­ryk Marek Budzisz) Mały Gość Niedz.

13 Są jeszcze kalen­darze na ten rok.

14 Zgłaszano do mnie wiele razy prośbę o wycię­cie drzew na cmen­tarzu grze­bal­nym. Ja przed­staw­iłem tę sprawę w Urzędzie Gminy w Michowie. Na pewno będzie zgoda na wycię­cie najbardziej zagrożonego drzewa świerku od ul. Zasad­niej. Proszę aby ci, którzy mają groby w okoli­cach tego świerka zebrali fun­dusze na jego wycię­cie. Do dwóch pozostałych drzew czekamy na decyzję z Urzędu Gminy w Michowie.

15 Zapraszam na wycieczko-​pielgrzymkę autokarową do Nor­wegii i Szwecji w dni­ach 2229 czer­wca br. Zapisy u ks. Jana

16 Pomod­limy się za zmarłych: Zbig­niew Kowal­ski z Rudzienka l. 71 , których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 29.01. 2022; 30.01.2021 Mieczysława Kusyk, 2023 Stanisław Nankiewicz; 31.01.2019 Danuta Kos i 2021 Irena Michałowska; 1.02.2018 Ewa Targońska-​Pytka; 2.02. 2020Tadeusz Rola, 2021 Bolesław Bar­tuzi; 4.02. 2020.

Czy­tany 314 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466