• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

III Niedz Zw. 21 stycz. 2024 r.

1. W odpowiedzi na apel papieża Fran­ciszka 3 niedziela zwykła jest Niedzielą Słowa Bożego. W związku z tą niedzielą zapraszamy chęt­nych, czy­ta­ją­cych słowo Boże na spotkanie bib­li­jne w najbliższy piątek 26 sty­cz­nia o godz. 18,00 w salce parafi­al­nej w budynku nowej plebanii.

2. Dzisiaj spotkanie opłatkowe z Radą Dusz­paster­ską po sumie.

3. Trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan, który rozpoczął się 18.01 i będzie trwał do 25.01.

4. Zapraszamy do odd­a­nia krwi, która uratuje komuś życie, dzisiaj w budynku rem­izy OSP w Michowie w godz. 9,0013,00. Dla hon­orowych daw­ców krwi kawa, herbata i ciastko.

5. Zbliża się Dzień Babci i Dzi­adka. Bab­ciom i dzi­ad­kom życzymy dobrego zdrowia i kocha­nia wnuków.

6. W środę 24.01. św. Fran­ciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

7. W czwartek 25 sty­cz­nia Nawróce­nie św. Pawła Apos­toła. W piątek 26.01. Świę­tych bpów Tymo­teusz i Tytusa.

8. W sobotę 27 stycz. rocznica święceń biskupich ks. Bpa Józefa Wróbla.

9. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Trz­cińca. Złożyli oni ofi­arę na ogrze­wanie koś­cioła 200 zł. Za tydzień proszę o to mieszkańców Rudzienka Bpiego i Krótkiego.

10. Bóg zapłać za ofi­arę na koś­ciół: Stacja Pali­wowa Orlen z racji wiz­yty dusz­paster­skiej 100zł.

11. Kto nie mógł być pod­czas wiz­yty dusz­paster­skiej to proszę się umówić się indy­wid­u­al­nie z księdzem na wiz­ytę. Zaplanowana wiz­yta dusz­paster­ska dobiegła końca. Bóg dał nam dobrą pogodę, zdrowie i dzięki temu mogliśmy Was odwiedzić. Dzięku­jemy bardzo serdecznie za gościnne przyję­cie nas kapłanów, miłą i serdeczną atmos­ferę, przy­wozy, odwozy, woże­nie nas pod­czas kolędy, smaczne posiłki. Dzięku­jemy za złożone ofi­ary na koś­ciół i po kolędzie. Za to, że nieraz pomimo trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej potra­fi­cie się podzielić swoimi darami. Najs­tarszą parafi­anką jest Leoka­dia Sienkiewicz z Rudzienka Bpiego, która w lipcu będzie miała 106 lat.

12. Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedziela ( O pogrze­bie śp. Ks. Bpa Ryszarda Karpińskiego i artykuł, Zawsze w drodze, Uciekła od szatana) Gość Niedz (Cią­gle w drodze i z uśmiechem– o ks. Bpie Ryszardzie, Lot­nik zawsze wraca o gołębi­ach i ich hodow­cach). Mały Gość Niedz – (nowy nr).

13. Za tydzień można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie.

14. Od 16 lat Hos­picjum św. Anny w Lubar­towie pomaga przetr­wać najtrud­niejsze chwile życia również chorym z naszej parafii. Zarząd Sto­warzyszenia Hos­picjum św. Anny w Lubar­towie zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego na Hos­picjum ora dobrowolne wpłaty na ten cel W 2023 r. został wybu­dowany bardzo potrzebny nowy budynek Hos­picjum, ale żeby mógł jak najszy­b­ciej służyć chorym potrzebne jest finan­sowe wspar­cie tego dzieła. Dzięku­jąc za doty­chcza­sową pomoc, prosimy o wspar­cie w szy­bkim odd­a­niu nowego Hos­picjum dla chorych. W imie­niu Zarządu i Sto­warzyszenia Hos­picjum – ks. Andrzej Jóźko.

15. Pomod­limy się za zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 23.01.2018 Krzysztof Rola; 24.01.2021 Bar­bara Nankiewicz i 2023 Marta Kukier; 25.01,2019 Genowefa Kukier; 26.01.2020 Danuta Mitura i Helena Tar­gońska, 2021 Zbig­niew Wrzos, 2022 Zbig­niew Kukier; 27.01. 2018 Edward Grzech­nik, 2019 Lucyna Kucio.

Czy­tany 279 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466