• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

I Ndz Adwentu 03 grud­nia 2023 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Dzisiaj I-​sza niedziela miesiąca i całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańcowych.

2. Dzisiaj rozpoczy­namy nowy rok litur­giczny Adwent. Hasłem przy­go­towanego na ten czas pro­gramu dusz­paster­skiego dla Koś­cioła w Polsce są słowa: „Uczest­niczę we wspól­no­cie Koś­cioła”. — Temat nowego roku dusz­paster­skiego ma na celu zachęce­nie wiernych do bardziej świadomego i akty­wnego uczest­niczenia w życiu Koś­cioła Okres Adwentu ma pod­wójny charak­ter. Jest cza­sem przy­go­towa­nia do uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego pod­czas której czcimy pier­wsze przyjś­cie Syna Bożego do ludzi. Jest też cza­sem w którym uwaga nasza zostaje skierowana przez tę pamiątkę na oczeki­wanie powtórnego przyjś­cia Chrys­tusa przy końcu świata. Z obu tych powodów okres Adwentu przeży­wamy jako czas pobożnego i rados­nego oczeki­wa­nia. Msze św. w niedziele Adwentu o 6,00, 9,15, 12,00; 16,00 Zewnętrznym prze­jawem naszej gotowości na spotkanie z Panem są roraty. Jest to Msza św. o Matce Bożej, która najlepiej przy­go­towała się na przyjś­cie Pana. Msze św. rorat­nie codzi­en­nie o 6,00. Bóg zapłać Pan­iom za przy­go­towa­nia deko­racji adwen­towej. Zachę­camy do przyjś­cia na roraty z lampionami.

3. Dzisiaj są zbier­ane ofi­ary do puszek na „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

4. W tym tygod­niu w czwartek 7.12. św. Ambrożego I Czwartek miesiąca. Ado­racja i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie i zakonne po roratach.

5. W piątek 8 grud­nia Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP. Msze św. o 6,00; 12,00 i 17,00. W Dębi­nach o 9,00; w Mesznie o 10,30. Taca na na Fun­dusz Obrony Życia.

6. Matka Boża, objaw­ia­jąc się w święto Niepokalanego Poczę­cia, 8 grud­nia 1947 r., pielęg­niarce Pierinie Gilli w Mon­tichiari we Włoszech, powiedzi­ała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grud­nia w połud­nie obchod­zono Godz­inę Łaski dla całego świata. Dzięki mod­l­itwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawróce­nia. (…) Jest moim życze­niem, aby ta Godz­ina była rozpowszech­niona. Wkrótce ludzie poz­nają wielkość tej Godziny Łaski”

7. Rekolekcje adwen­towe w naszej parafii będą w dni­ach 1719.12.2023.

8. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek na Pomoc Koś­ciołowi na Wschodzie.

9. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła mieszkań­com Grudek. Złożyli oni 90 zł na ogrze­wanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Łukawicy.

10. Zapowiedzi, intencje, prasa Niedz (Tak dla woli Bożej– lekarze pro­ponowali abor­cję), GN (Masone­ria? Koś­ciół mówi:nie), Mały Gość Niedz., Jest nowy dwu­miesięcznik Goś­cia Niedziel­nego His­to­ria w cenie 12 zł.

11. Opłatki zostały poświę­cone. Będziemy się nimi dzielić w gronie swoich blis­kich. Nie kupu­jmy opłatków w mar­ke­tach, gdyż są niepoświę­cone. Rad­nych proszę o zgłaszanie się po opłatki do kance­larii parafi­al­nej dzisiaj po Mszach św.

12. Można już naby­wać świece Car­i­tas, które będą na naszych stołach wig­ili­jnych. Małe w cenie 10 zł. Duże 20 zł. Kule 25zł. Z tych ofiar będą finan­sowane dzi­ała­nia Caritas.

13. Pomod­limy się za zmarłych: Jarosław Gryta z Ciotczy l. i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4.12.2020 Irena Dużyńska; 5.12.2020 Jerzy Skrzy­p­iec; 6.12.2023 Krzysztof Skórko; 8.12.2021 Zyg­munt Grzech­nik i 2022 Euge­niusz Kołodyński; 10.12.2017 Anna Tomasiewicz.

Czy­tany 276 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • I Niedz Wielkiego Postu 18 lutego 2024 r. +

  1. Dzisiaj zbiórka do puszek na Wielko­postne Dzieło Pomocy „Jał­mużna wielko­postna”. 2. W czwartek 22 lutego święto Kat­edry św. Pio­tra Apos­toła. Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466