• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Zaprosze­nie Met­ro­pol­ity Lubel­skiego na uroczys­tości Maryjne

Umiłowani w Chrys­tusie Panu!

Papież Fran­ciszek powiedział, że Sank­tu­aria Maryjne są „płaszczem światła, które nas okrywa, kiedy uciekamy się pod opiekę Dziewicy Matki, aby Ją prosić: «Okaż nam Jezusa». Pod Jej płaszczem się nie zagu­bimy; przez Jej ręce przyjdzie do nas nadzieja i pokój, których tak bardzo potrzebujemy.”

O pokój i zatrzy­manie agresji w Ukrainie będziemy się mod­lić także w naszych Sank­tu­ar­i­ach Maryjnych. Serdecznie zapraszam wszys­t­kich wiernych na uroczys­tości w Wąwol­nicy. Eucharys­tia na Placu Korona­cyjnym rozpocznie się 4 wrześ­nia, o godz. 1200. Nato­mi­ast na Górę Chełm­ską udamy się 8 wrześ­nia, w Święto Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny. O godz. 1130 spra­wować będziemy Eucharys­tię pod prze­wod­nictwem Księdza Biskupa Wacława Depo, arcy­biskupa met­ro­pol­ity częs­to­chowskiego. W obu sank­tu­ar­i­ach pobło­gosław­ione zostaną wieńce dożynkowe jako wyraz wdz­ięczności wobec Stwórcy za tegoroczne plony.

Zapraszam do piel­grzy­mowa­nia szczegól­nie młodych, dla których pod­czas uroczys­tości w Chełmie i Wąwol­nicy będą przy­go­towane szczególne pro­gramy. W sobotę rano, 3 wrześ­nia, wyruszy do Wąwol­nicy piel­grzymka młodych z Cen­trum Dusz­pasterstwa Młodzieży, spod parafii św. Józefa w Lublinie. Rekolekcje w drodze poprowadzi ks. Jakub Bartczak, znany raper, który również zagra kon­cert o godz. 19.30 w sank­tu­ar­ium. Na miejscu będzie można wziąć udział w wydarze­niu „Wąwol­nica Młodych”, gdzie będzie stwor­zona przestrzeń odpoczynku, posile­nia się i pogłę­bi­enia duchowej więzi z Matką Bożą.

Nato­mi­ast w sank­tu­ar­ium Matki Bożej Chełm­skiej, 11 wrześ­nia, odbędzie się wydarze­nie „Młodzi na Górce”. W pro­gramie będzie Eucharys­tia o godz. 18.00, a później spotkanie z ks. bp. Adamem Babem i święto młodych, czas rozmów i wspól­nej zabawy oraz dzie­le­nia się radoś­cią bycia w Kościele.

Zapraszam Was także na uroczys­tość odpus­tową do Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Laty­c­zowskiej. W niedzielę, 9 października, o godzinie 12.00, Eucharys­tię będzie spra­wował i homilię wygłosi rzym­skoka­tolicki biskup kijowski Witalij Kryvickij.

W oczeki­wa­niu na obfite owoce piel­grzy­mowa­nia drogami Matki Bożej z serca wszys­tkim błogosławię.

Wasz Biskup Stanisław

Lublin, 25 sierp­nia 2022 r.

Komu­nikat należy odczy­tać w niedzielę, 28 sierp­nia 2022 r. pod­czas wszys­t­kich Mszy Świętych.

Czy­tany 248 razy
Więcej w tej kat­e­gorii: « Piel­grzymka do Tur­cji Wypominki 2022 r. »

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466