• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Rada Duszpasterska

Parafi­alna Rada Dusz­paster­ska jest insty­tucją dorad­czą księdza Pro­boszcza i reprezen­tacją wspól­noty parafi­al­nej. Z jed­nej strony wspo­maga ona i koor­dynuje orga­ni­za­cję pracy dusz­paster­skiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozy­cje doty­czące różnych form apos­tolstwa świec­kich, dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i dzi­ałal­ności na rzecz wspól­noty parafi­al­nej. Wszys­tkie dzi­ała­nia stara się pode­j­mować w duchu odpowiedzial­ności razem z dusz­pasterzami, za parafię i poziom jej życia religi­jnego. Stara się też poma­gać dusz­paster­zom w rozez­na­niu prob­lemów społeczno-​religijnych, wys­tępu­ją­cych na tere­nie parafii tak, aby speł­niali oni z należy­tym skutkiem rolę prze­wod­ników dla ludzi. Zmierza też do uak­ty­wnienia poszczegól­nych wiernych, zespołów parafi­al­nych i grup apos­tol­s­kich.
W wielu sprawach posi­ada ona jedynie głos dorad­czy i kieruje się zasadami określonymi w statu­cie, który został zatwierd­zony przez ks. Arcy­biskupa Józefa Życińskiego w 1997 r. W myśl tego statutu w skład Rady Dusz­paster­skiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzę­dowi oraz mianowani przez księdza Pro­boszcza.
Członkami Rady mogą być jedynie prak­tyku­jący katol­icy, którzy przyjęli sakra­ment bierz­mowa­nia i są znani z nien­agan­nych zasad moral­nych.
W naszej parafii Rada Dusz­paster­ska została powołana w 2008 r. Zgod­nie ze Statutem Rad Dusz­paster­s­kich Archi­diecezji Lubel­skiej w skład Rady Dusz­paster­skiej weszły następu­jące osoby:
 • Ks. dr Jan Brodziak ? przewodniczący
 • Ks. Jacek Zaręba
 • Wiesław Kut­nik ? wiceprzewodniczący
 • Anna Bochyńska ? sekretarz
 • Jad­wiga Grzesiak
 • Teresa Pisko­rska
 • Jerzy Remiszewski
 • Jan Szwar­goliński
 • Agnieszka Barszcz
 • Roman Kar­cz­marz
 • Wiesława Wronowska
 • Stanisław Cąkała
 • Andrzej Haber
 • Zofia Aftyka
 • Bolesław Jankowski
 • Anna Fur­tak
 • Józef Kręgiel
 • Mar­ian Strzelecki
 • Katarzyna Dur­czak
 • Krystyna Pisko­rska
 • Jolanta Buczyńska
 • Jacek Chruś­ci­cki
 • Maria Sta­niak
 • Lucyna Kom­sta
 • Ste­fa­nia Banucha
 • Maria Chruś­ci­cka
 • Krystyna Wój­tow­icz
Zebra­nia Rady zwołuje ks. Pro­boszcz w zależności od aktu­al­nych potrzeb dusz­paster­s­kich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charak­teru pub­licznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i kon­sul­tanci, którym jed­nak nie przysługuje prawo głosowa­nia.
Do ważności uch­wał Rady wyma­gany jest udział w jej posiedze­niu 50 % wszys­t­kich członków. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dys­ponują możli­woś­cią wcześniejszej rezy­gnacji ze swego członkostwa. W przy­padku śmierci lub zmi­any miejsca zamieszka­nia członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady wybier­ają nową osobę zwykłą więk­szoś­cią głosów.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466