• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Legion Maryi

Celem Legionu Maryi jest głosze­nie chwały Bożej i dąże­nie do oso­bis­tej świę­tości poprzez mod­l­itwę i pracę apos­tol­ską, w duchu zaw­ierzenia i pod prze­wod­nictwem Najświęt­szej Maryi Panny. Legion Maryi jest do dys­pozy­cji Księdza Pro­boszcza jako prak­ty­czna pomoc dusz­paster­ska w każdej pracy społecznej i akcji prowad­zonej dla dobra Koś­cioła.
W naszej parafii grupa ta ist­nieje od marca 1993 roku. Do grud­nia 2008 r. Prezy­dium podle­gało Kurii pw. Matki Bożej Królowej Apos­tołów w Lubar­towie. 3 grud­nia 2008 r. pow­stała Kuria LM w Michowie. W jej skład wchodzą 3 prezy­dia: Prezy­dium MB Bolesnej w Michowie, Niepokalanego Serca Maryi w Kamionce, MB Dobrej Rady w Abramowie. Kuria liczy 25 członków czyn­nych i 110 wspier­a­ją­cych.
Legion­iści real­izują swój apos­to­lat w następu­ją­cych obszarach:
 1. w codzi­en­nej pracy starają się odwiedzać w domach pry­wat­nych ludzi chorych, zagu­bionych, samotnych,
 2. naw­iązują kon­takty z kato­likami, którzy odes­zli od wiary i pragną powró­cić do Koś­cioła, lecz obaw­iają się postaw­ienia pier­wszych kroków,
 3. biorą czynny udział w uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych i parafi­al­nych oraz piel­grzy­mują do sank­tu­ar­iów maryjnych,
 4. głoszą his­torię Cud­ownego Meda­lika i obdarowują nim wszys­t­kich czci­cieli Maryi,
 5. w każdą pier­wszą sobotę miesiąca przy­go­towują liturgię Mszy świętej, a po niej uczest­niczą w ado­racji Najświęt­szego Sakramentu.
Legion Maryi pomaga nam wiedzieć w bliźnich Chrys­tusa i w nich Mu służyć. Każdy legion­ista na pier­wszym miejscu stawia potrzebę sys­tem­aty­cznej pracy nad sobą, celem świadomego przeży­wa­nia obec­ności Boga w codzi­en­nym życiu. W rodz­i­nach, w pracy, w kon­tak­tach towarzys­kich, staramy się prowadzić roz­mowy na tem­aty religi­jne, które często budzą niechęć i wyczuwalny lęk, bo są one często wyśmiewane.
Naszym opiekunem duchowym jest ks. Jacek Zaręba, który oce­nia nasze prace, inspiruje, dodaje odwagi oraz pod­nosi na duchu legion­istów. Grupa nasza obec­nie nie jest zbyt liczna, ale bardzo prężna. O naszej pracy, radoś­ci­ach troskach infor­mu­jemy parafian poprzez gazetkę ści­enną, umieszc­zoną w kruch­cie koś­cioła.
Prag­niemy uak­ty­wnić nasz apos­to­lat zarówno przez for­ma­cję duchową, jak i wzrost liczebny. Stąd zapraszamy wszys­t­kich czci­cieli Maryi do włącza­nia się w szeregi tegoż apos­to­latu. Nasze spotka­nia odby­wają się w środę o godz. 15.00 w salce w Domu Parafi­al­nym.


 Legion Maryi :: Legion Maryi :: Legion Maryi :: Legion Maryi :: Legion Maryi :: Legion Maryi :: Legion Maryi ::

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466