• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2
Aktualności

Aktu­al­ności (149)

16 kwiet­nia br. w Zes­pole Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Michowie odbyła się trze­cia edy­cja Kon­certu Ewan­ge­liza­cyjny. To szczególna forma pro­ponowana dzieciom i młodzieży na zakończe­nie okresu Wielkiego Postu i na przeży­wanie Triduum Paschalnego.
Adwent ? to czas oczeki­wa­nia na wypełnie­nie obiet­nicy i odkry­wa­nia piękna god­ności każdego człowieka. To także czas sze­roko otwartych oczu i wrażli­wości na potrzeby innych.
Uroczystą Mszę świętą w intencji naszej Ojczyzny poprzedził mon­taż słowno-​muzyczny w wyko­na­niu młodzieży ZSO w Michowie pod kierunk­iem Pani Bar­bary Jankowskiej i Pana Bog­dana Białasa.
?Pola Nadziei? to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany wyłącznie przez hos­picja, pole­ga­jący na sadze­niu cebulek żonkili.
?Pon­ty­fikat Jana Pawła II był cza­sem wielkiego dia­logu, czyli roz­mowy Papieża z Bogiem na mod­l­itwie, w cza­sie Liturgii i w oso­bistych kon­tak­tach. Lata papieskiego posługi­wa­nia były również naz­nac­zone jego dialo­giem z człowiekiem i ze współczes­nym światem?.
Uroczys­tość dziękczynienia za tegoroczne plony w naszej Parafii w obiek­ty­wie Natalii Łucji Janisz.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466