• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Komu­nikat Księdza Arcy­biskupa Lubelskiego

Zaprosze­nie Met­ro­pol­ity Lubel­skiego na uroczys­tości Maryjne
Umiłowani w Chrys­tusie Panu!

Po raz kole­jny zwracam się do Was z zaprosze­niem na uroczys­tości Maryjne do naszych głównych sank­tu­ar­iów. Prze­maw­ia­jąc na Jas­nej Górze, papież Fran­ciszek mówił do piel­grzymów: „Wam, którzy nieustan­nie do Niej przy­chodzi­cie, niech Maryja nadal wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, poko­rną i prostą treść Ewan­gelii. Prośmy o łaskę abyśmy sobie przys­woili Jej wrażli­wość, Jej wyobraźnię w służ­bie potrze­bu­ją­cym, pię­kno poświęce­nia swo­jego życia dla innych, bez szuka­nia pier­wszeństwa i dzie­le­nia. Niech Ona, Przy­czyna naszej radości, która wnosi pokój pośród nawału grzechu i zawirowań his­torii, wyprasza nam obfi­tość Ducha Świętego, abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi.”

Tegorocznym uroczys­toś­ciom Maryjnym w Wąwol­nicy w niedzielę 6 wrześ­nia o godz. 12.00 będzie prze­wod­niczył Arcy­biskup Gnieźnieński i Pry­mas Pol­ski Woj­ciech Polak. W święto Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny we wtorek 8 wrześ­nia o godz. 11.30, zgro­madz­imy się wokół Bazy­liki Mari­ack­iej na Górze Chełm­skiej. Naszej mod­l­itwie prze­wod­niczył będzie Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

W niedzielę, 4 października, o godz. 12.00 spotkamy się w Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Laty­c­zowskiej, Patronki Nowej Ewan­ge­liza­cji. Odpus­towej Eucharys­tii będzie prze­wod­niczył Biskup Pomoc­niczy naszej Archi­diecezji Adam Piotr Bab.

Zachę­cam do udzi­ału w trady­cyjnych piel­grzymkach pieszych do Wąwol­nicy i do Chełma, przy zachowa­niu wszys­t­kich przepisów bez­pieczeństwa obow­iązu­ją­cych w cza­sie pan­demii. W obu tych sank­tu­ar­i­ach pobło­gosław­ione zostaną wieńce dożynkowe jako wyraz wdz­ięczności wobec Stwórcy za tegoroczne plony.

Wdz­ięczni za dar św. Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin i w oczeki­wa­niu na beat­y­fikację Czcigod­nego Sługi Bożego Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego uczmy się, tak jak Pry­mas Tysią­cle­cia, służyć samemu Bogu – Soli Deo odd­a­jąc się całkowicie pod opiekę Matki Najświęt­szej – zgod­nie z papieskim zawołaniem Totus Tuus – Cały Twój!

Wszys­tkim z serca bło­gosławię Wasz Biskup Stanisław

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r. +

  Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz. W czwartek Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727